Temeljem Zakona o zakupu poslovnog prostora, direktor Stubice d.o.o. Lovran - OIB 46118665261, Šetalište maršala Tita 41, 51415 Lovran, objavljuje 17.11. 2011.g.,

N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora i vanjske površine na tržnici Lovran

I.       Predmet javnog natječaja

Naziv – opis posl. prostora

Djelatnosti:

Trgovina i Usluga

Površina u m²

Trajanje zakupa

Početak obveze po Ugovoru o zakupu i obavljanje  djelatnosti 

Početna cijena mjesečnog zakupa u kn, bez PDV-a

Br.1

Vanjska površina 7 m2 za prodaju voća i povrća pod nadstrešnicom,  s pripadajućim policama za izlaganje proizvoda.

 

prodaja voća i povrća

 

Vanjska površina 7,00  m2

5 godina

05.12. 2011

700,00 kn

Br.2

 

Poslovni prostor  nalazi se na platou tržnice Lovran pokraj ulaza u Paviljon Tržnice.

Prostor je opremljen klima uređajem,  instalaciju brojila za struju  financira budući zakupnik.

sve vrste trgovine i usluga

 

 

 

Unutarnji prostor

8,46 m2

 

Vanjska terasa  4,76 m2

 

Vanjska površina pod nadstrešnicom uz  sjeverni vanjski zid objekta  3,00 m2

 

 

 

 

5 godina

 

 

 

05.12. 2011

 

 

 

1500,00 kn

  1. Uvjeti natječaja
  1. Na natječaju ne mogu sudjelovati fizičke osobe te vlasnici, osnivači odgovorne osobe pravnih subjekata koji do zadnjeg dana za podnošenje pisanih ponuda po bilo kojoj osnovi nisu podmirili svoja dospjela dugovanja prema Stubici d.o.o. i Općini Lovran, (obvezno uz ponudu dostaviti potvrde).

Ponude bez navedenih potvrda neće se razmatrati.

  1. Nakon isteka roka za podnošenje ponuda i u slučaju da se ne sklopi ugovor o zakupu, natječaj će se ponoviti u roku od 15 dana.

       Pisana ponuda mora sadržavati:

- ime i prezime ponuditelja te prebivalište (za fizičke osobe), tvrtku i sjedište (za ptavne osobe), djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru te ponuđenu cijenu mjesečnog zakupa bez PDV-a;

- uz ponudu obvezno dostaviti dokaz o uplati jamčevine na iznos od tromjesečne početne cijene zakupa, jamčevina se uplaćuje na žiro-račun zakupodavca kod: ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK, br. 2402006-1100543525, poziv na broj OIB  ponuditelja, sa svrhom uplate "jamčevina za prostor za koji daje ponudu". Ponuditelju koji bude izabran kao najpovoljniji, predmetna jamčevina se neće vraćati, već će ostati sredstvo osiguranja za naplatu bilo kojih potraživanja od strane zakupodavca koja nastanu za vrijeme trajanja Ugovora o zakupu. Ostalim ponuditeljima koji nisu odabrani njihov će se polog – jamčevina vratiti u roku od osam dana po otvaranju ponuda, s time da uz svoju ponudu dostave broj žiro-računa na koji žele da se povrati – uplati predmetna jamčevina;

-  ponuda treba sadržavati za pravne osobe BON 1 i BON 2, a za fizičke osobe - presliku osobne iskaznice;

- presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe, odnosno obrtni registar za fizičke osobe iz kojeg je vidljivo da ponuditelj ima registriranu djelatnost iz natječaja;

- pisanu izjavu da je spreman prije potpisivanja Ugovora o zakupu izdati instrument osiguranja plaćanja u korist zakupodavca (bjanko Zadužnicu na ugovoreni godišnji iznos zakupa);

- pisanu izjavu o spremnosti plaćanja ostalih troškova korištenja: zajedničkih prostora sanitarnih čvorova, uređaja za grijanje i hlađenje te usluga - naknada za odvoz komunalnog otpada, potrošnju struje, vode, dio usluge (25 kuna mjesečno) za dezinfekciju, dezinsekciju i dr., prema odredbama Ugovora o zakupu poslovnog prostora), a vezano za poslovanje na tržnici Lovran,

- pisanu izjavu da će poštivati Tržni red na tržnici Lovran;

- pisanu izjavu da je spreman o svom trošku poslovni prostor prilagoditi registriranoj djelatnosti, te da će ishoditi sve potrebne suglasnosti kod nadležnih tijela, (minimalne tehničke uvjete, priključke na infrastrukturu u vlasništvu Zakupodavca ili druge pravne osobe i sl.), te da se obvezuje sve potrebne radove izvesti u razumnom roku tj. najdulje  u roku od  30 dana;

-  pisanu izjavu da neće tražiti povrat ili prebijanje uloženih sredstava vezano za opremanje i stavljanje objekta u funkciju te da neće skidati i demontirati ugrađene instalacije i druge uređaje po isteku ili otkazu Ugovora o zakupu, osim brojila za struju i brojila za vodu.

III.          Rok za podnošenje ponuda

Krajnji rok za podnošenje ponude je petak, 25. studenoga 2011. god. do 12,00 sati, bez obzira na način dostave ponude.

Ponude se dostavljaju na adresu: Stubica d.o.o. Lovran, Cesta za Lovransku Dragu br.1, 51415 Lovran, s naznakom:  " NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA NA TRŽNICI LOVRAN, NE OTVARAJ" uz obvezu da se na zatvorenoj kuverti navede redni broj prostora za koji se natječe.

  1. Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda izvršiti će Komisija koju će imenovati direktor Društva, a podnositelji će o rezultatima biti obaviješteni pisanim putem u roku od osam dana od otvaranja istih. Pristigle ponude otvarat će se na gore navedenoj adresi u uredu direktora  Stubice d.o.o. u petak. 25 studenoga 2011. god. u 13,00 sati.

  1. Sklapanje Ugovora

Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od pet (5) dana od zaprimanja Odluke o odabiru, pristupiti sklapanju Ugovora o zakupu. Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava sukladno članku 23. stavak 2. Zakona o zakupu poslovnog prostora, a na trošak zakupnika. Zakupodavac se obvezuje poslovni prostor zakupniku predati isti na dan potpisa Ugovora o zakupu. Ukoliko odabrani ponuditelj odustane ili ne sklopi Ugovor o zakupu u predviđenom roku od pet (5) dana od primanja obavijesti, u tom slučaju  zakupodavac nema obvezu ponuditelju vratiti uplaćeni tromjesečni  polog – jamčevinu koju je ponuditelj uplatio na ime ozbiljnosti ponude.

  1. Zainteresirani ponuditelji informacije i obilazak poslovnog prostora mogu dogovoriti  kod kontakt osoba: Sandra Žalac Mikičić, pozivom na  tel: 051/ 291- 475 ili  099/2200353 i kod Iskra Marijana, pozivom na  051/ 293 – 769,  mob: 099/4712018

Cijeli tekst natječaja može se pogledati na oglasnoj ploči tržnice Lovran i web stranici Stubice d.o.o. Lovran http://www.stubica-lovran.hr, također zainteresirani ponuditelji mogu zatražiti primjerak u administrativnom odjelu Stubice d.o.o. ili u uredu Tržnog redara – spremačice na tržnici Lovran.

                                                                                                                      Stubica d.o.o.