Temeljem Zakona o zakupu poslovnog prostora, direktor Stubice d.o.o. Lovran - OIB 46118665261, Šetalište maršala Tita 41, 51415 Lovran, objavljuje 28. 12. 2012. godine,

N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora i vanjske površine na tržnici Lovran

I.         Predmet javnog natječaja

Naziv – opis posl. prostora

Djelatnosti

Površina u m²

Trajanje zakupa

Početak obveze po Ugovoru o zakupu i obavljanje  djelatnosti

Početna cijena mjesečnog zakupa u kn, bez PDV-a

Redni br. 1

 

Zatvoreni poslovni prostor  s lijeve strane pored glavnog ulaza u tržnicu Lovran

 

 

Vanjska površina pod nadstrešnicom

 

 

 

Trgovina

i

usluge

 

 

Unutarnji prostor

15,12 m2

 

 

 

Vanjska površina ispod nadstrešnice  do 5,00 m2

 

 

 

 

 

5 godina

 

 

 

21. 01. 2013.

Za unutarnji prostor 2.076,25 kn

 

Vanjska površina po potrebi zakupca

50,00 kn po

m2

 

  1. Uvjeti natječaja
  1. Na natječaju ne mogu sudjelovati fizičke osobe te vlasnici, osnivači odgovorne osobe pravnih subjekata koji do zadnjeg dana za podnošenje pisanih ponuda po bilo kojoj osnovi nisu podmirili svoja dospjela dugovanja prema Stubici d.o.o. i Općini Lovran, (obvezno uz ponudu dostaviti potvrde).

Ponude bez navedenih potvrda neće se razmatrati.

  1. Nakon isteka roka za podnošenje ponuda i u slučaju da  se ne sklopi ugovor o zakupu, natječaj će se ponoviti.

        Pisana ponuda mora sadržavati:

- ime i prezime ponuditelja te prebivalište (za fizičke osobe), tvrtku i sjedište (za pravne osobe), djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru, te ponuđenu cijenu mjesečnog zakupa bez PDV-a;

- uz ponudu obvezno dostaviti dokaz o uplati jamčevine na iznos od tromjesečne početne cijene zakupa, jamčevina se uplaćuje na žiro-račun zakupodavca kod: ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK, br. 2402006-1100543525, poziv na broj OIB  ponuditelja, sa svrhom uplate "jamčevina za prostor za koji se daje ponuda". Ponuditelju koji bude izabran kao najpovoljniji, predmetna jamčevina se neće vraćati, već će ostati sredstvo osiguranja za naplatu bilo kojih potraživanja od strane zakupodavca koja nastanu za vrijeme trajanja Ugovora o zakupu. Ostalim ponuditeljima koji nisu odabrani njihov će se polog – jamčevina vratiti u roku od osam dana po otvaranju ponuda, s time da uz svoju ponudu dostave broj žiro-računa na koji žele da se povrati – uplati predmetna jamčevina;

 

Ponuda treba sadržavati:

 

- za pravne osobe BON 1 i BON 2, a za fizičke osobe presliku osobne iskaznice;

 

- presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe, odnosno obrtnicu iz obrtnog registra za fizičke osobe iz kojeg je vidljivo da ponuditelj ima registriranu djelatnost iz natječaja;

 

- pisanu izjavu da je spreman prije potpisivanja Ugovora o zakupu izdati instrument osiguranja plaćanja u korist zakupodavca (bjanko Zadužnicu na ugovoreni šestomjesečni iznos zakupa);

 

- pisanu izjavu o spremnosti plaćanja ostalih troškova: naknada za odvoz komunalnog otpada, dio usluge (25 kuna mjesečno) za dezinfekciju, dezinsekciju i dr., paušal 3 m³ potrošene vode za glavnu špinu i zajedničke sanitarne čvorove;

 

- pisanu izjavu da će  poštivati Tržni red na tržnici Lovran;

 

- pisanu izjavu da je spreman o svom trošku poslovni prostor prilagoditi registriranoj djelatnosti;

 

-  pisanu izjavu da neće tražiti povrat ili prebijanje uloženih sredstava vezano za opremanje i stavljanja objekta u funkciju.

 

   III.        Rok za podnošenje ponuda

Krajnji rok za podnošenje ponude je u ponedjeljak, 14. siječnja 2013. god. do 12,00 sati, bez obzira na način dostave ponude.

Ponude se dostavljaju na adresu: Stubica d.o.o. Lovran, Cesta za Lovransku Dragu br.1, 51415 Lovran, s naznakom: " NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA NA TRŽNICI LOVRAN, NE OTVARAJ", uz obvezu da se na kuverti navede redni broj prostora za koji se natječe.

 

  1. Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda izvršiti će Komisija koju će imenovati direktor Društva, a podnositelji će o rezultatima biti obaviješteni pisanim putem u roku od osam dana od otvaranja istih. Pristigle ponude otvarati će se na gore navedenoj adresi u uredu direktora  Stubice d.o.o. u ponedjeljak, 14. siječnja 2013. god. u 13,00 sati.

 

  1. Sklapanje Ugovora

Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od pet (5) dana od zaprimanja Odluke o odabiru, pristupiti sklapanju Ugovora o zakupu. Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava sukladno članku 23. stavak 2. Zakona o zakupu poslovnog prostora, a na trošak zakupnika. Zakupodavac se obvezuje poslovni prostor zakupniku predati isti na dan potpisa Ugovora o zakupu. Ukoliko odabrani ponuditelj odustane ili  ne sklopi Ugovor o zakupu u predviđenom roku od pet (5) dana od primanja obavijesti, u tom slučaju  zakupodavac nema obvezu ponuditelju vratiti uplaćeni tromjesečni  polog – jamčevinu koju je ponuditelj uplatio na ime ozbiljnosti ponude.

 

  1. Zainteresirani ponuditelji informacije i obilazak poslovnog prostora mogu dogovoriti kod kontakt osoba: Sandra Žalac Mikičić, pozivom na  tel: 051/ 291- 475 ili  099/2200353 i kod Iskra Marijane, pozivom na  051/ 293 – 769,  mob: 099/4712018.

 

Cijeli tekst natječaja može se pogledati na oglasnoj ploči tržnice Lovran i web stranici Stubice d.o.o. Lovran http://www.stubica-lovran.hr, također zainteresirani ponuditelji mogu zatražiti primjerak u administrativnom odjelu Stubice d.o.o. ili u uredu Tržnog redara – spremačice na tržnici Lovran.

                                                                                                                             Stubica d.o.o.