Izjave

Izjava o nepostojanju sukoba interesa:
sukladno čl. 13. Zakona o javnoj nabavi

Trgovačko društvo Stubica d.o.o. Lovran sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», br. 90/11), izjavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

IZJAVA

Ovim izjavljujem da kao čelnik naručitelja STUBICA d.o.o. za komunalne djelatnosti i pružanje usluga:

ne obavljam upravljačke poslove u niti jednom gospodarskom subjektu, niti osobe koje su sa mnom povezane - bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik;
nisam vlasnik poslovnog udjela, dionica, odnosno drugih prava na temelju kojih sudjelujem u upravljanju odnosno kapitalu niti jednog gospodarskog subjekta sa više od 0,5%, kao niti osobe koje su sa mnom povezane - bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik.

Direktor

mr.sc. Branko Stošić

bs@stubica-lovran.hr
Tel.: 051/291-475