Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15, 69/22) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15, 69/22).

Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

U Zakon je prenesena Direktiva 2003/98 o ponovnoj uporabi informacija u javnom sektoru zbog povezanosti s pravom na pristup informacija, što su učinile i druge europske države članice primjerice Republika Slovenija. Zakon sadrži odredbe koje su u skladu sa Uredbom 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije..

Način predavanja zahtjeva Poštom:

Stubica d.o.o. Lovran
Šetalište maršala Tita 41
51415 Lovran

Službenik za informiranje:

Sandra Žalac Mikičić
Tel/Fax: 051 291 475
sandra.zalac.mikicic@stubica-lovran.hr

Naknada za pristup informacijama

Stubica d.o.o. Lovran ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastaju pružanjem informacija korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene dokumentacije, sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“ 12/14, 15/14, 141/22) u sljedećem iznosu:

 1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,03 eura
 2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,07 eura
 3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 0,13 eura
 4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 0,21 eura
 5. elektronički zapis na jednom CD-u – 0,53 eura
 6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 0,80 eura
 7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije:
   27,87 eura za 64 GB,
   19,91 eura za 32 GB,
   15,93 eura za 16 GB,
   6,64 eura za 8 GB,
   3,98 eura za 4 GB.
 8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,11 eura
 9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 0,13 eura

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

Način i kriteriji za izračun naknade troškova ponovne uporabe informacija uređuju se Uredbom o troškovima ponovne uporabe informacija (NN RH 87/18).


NAPOMENA:

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, određuje se na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga. Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva. Općina Lovran izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.

Pravo na pristup informacijama uređuju propisi

Zakon o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, br. 25/13. 85/15 i 69/22),
Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12),
Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12),Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96, 79/07),
Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (“Narodne novine”, br. 17/19),
Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13, 114/22),
Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 61/18, 98/19/00, 114/22, 36/24),
Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (“Narodne novine”, br. 42/18),
Zakon o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19, 155/23),
Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 83/14),
Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14, 15/14, 141/22)
Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija (Narodne novine”, br. 87/18)

Propisi EU:

Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (SL L 345, 17. 11. 2003.),
Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31. 5. 2001.),
Direktiva 2013/37/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o izmjeni Direktive 2003/98/EZ o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (SL L 175, 27. 6. 2013.)

Interni akti:

Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija,
Zahtjev za pristup informacijama,
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije,
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu možete preuzeti u PDF formatu.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu možete preuzeti u PDF formatu.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu možete preuzeti u PDF formatu.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu možete preuzeti u PDF formatu.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu možete preuzeti u PDF formatu.
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu možete preuzeti u PDF formatu.
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu možete preuzeti u PDF i CSV formatu.
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu možete preuzeti u PDF formatu.
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu možete preuzeti u PDF formatu.