Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15, 69/22) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15, 69/22).

Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

U Zakon je prenesena Direktiva 2003/98 o ponovnoj uporabi informacija u javnom sektoru zbog povezanosti s pravom na pristup informacija, što su učinile i druge europske države članice primjerice Republika Slovenija. Zakon sadrži odredbe koje su u skladu sa Uredbom 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije..

Način predavanja zahtjeva Poštom:

Stubica d.o.o. Lovran
Šetalište maršala Tita 41
51415 Lovran

Službenik za informiranje:

Sandra Žalac Mikičić
Tel/Fax: 051 291 475
sandra.zalac.mikicic@stubica-lovran.hr

Naknada za pristup informacijama

Stubica d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15).

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

 1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna
 2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna
 3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna
 4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna
 5. elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna
 6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna
 7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije:
   210 kuna za 64 GB,
   150 kuna za 32 GB,
   120 kuna za 16 GB,
   50 kuna za 8 GB,
   30 kuna za 4 GB.
 8. 8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna
 9. 9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.


NAPOMENA:

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, Stubica d.o.o. određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga. Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva. Stubica d.o.o. izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.

Pravo na pristup informacijama uređuju propisi

Zakon o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, br. 25/13. 85/15 i 69/22),
Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (“Narodne novine”, br. 17/19),
Zakon o tajnosti podataka (“Narodne novine”, br. 79/07 i 86/12),
Zakon o zaštiti tajnosti podataka (“Narodne novine”, br. 108/96),
Opći porezni zakon (“Narodne novine”, br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20),
Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (“Narodne novine”, br. 42/18),
Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (“Narodne novine”, br. 111/21),
Zakon o općem upravnom postupku (“Narodne novine”, br. 47/09, 110/21),
Zakon o upravnim sporovima (“Narodne novine”, br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17, 110/21),
Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (“Narodne novine”, br. 61/18, 98/19),
Zakon o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, br. 12/18, 82/94, 128/99, 110/07, 80/13, 78/15, 12/18, 118/18),
Zakon o državnim službenicima (“Narodne novine”, br. 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19),
Zakon o državnim službenicima (NN 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15,138/15, 61/17, 70/19, 98/19),
Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (“Narodne novine”, br. 83/14),
Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (“Narodne novine”, br. 124/15),
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 12/14),
Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 15/14),
Izmjene kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 141/22),
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija (“Narodne novine”, br. 20/16),
Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (“Narodne novine”, br. 67/17),
Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija (Narodne novine”, br. 87/18),

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu možete preuzeti u PDF formatu.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu možete preuzeti u PDF formatu.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu možete preuzeti u PDF formatu.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu možete preuzeti u PDF formatu.
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu možete preuzeti u PDF formatu.
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu možete preuzeti u PDF i CSV formatu.
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu možete preuzeti u PDF formatu.
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu možete preuzeti u PDF formatu.