Zakoni i propisi

Zakoni i propisi koji se odnose na područje rada Stubice d.o.o. Lovran

Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23)
Zakon o sudskom registru (NN  1/95, 57/96, 1/98, 30/99, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10, 90/11, 148/13, 93/14, 110/15, 40/19, 34/22, 123/23)
Pravilnik o načinu upisa u sudski registar (NN br. 121/2019 i 2/2023)
Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 155/23)
Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)
Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21, 142/23)
Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20, 106/22)
Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)
Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)
Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119 na snazi od 25.05.2018.
Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22)
Zakon o zaštiti potrošača (NN 19/22, 59/23)
Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18)